Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała potwierdzenie o przyznaniu przez Komisję Europejską Karty Erasmusa+. Karta ta umożliwia Uczelni organizację wyjazdów studentów i pracowników do zagranicznych uczelni i placówek przez cały okres nowego Programu Erasmus+, czyli do 2020 roku. Do tej pory, korzystając z Rozszerzonej Karty Erasmusa 2007 – 2013, PWSZ w Elblągu realizowała wymianę międzynarodową dla studentów, praktyki zagraniczne oraz wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych.

Nowa Karta Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2014-2020 łączy programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comeniusa, Grundtviga, „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów współpracy międzynarodowej, przez co stwarza nowe możliwości. Program wzbogaci nie tylko proces dydaktyczny PWSZ w Elblągu, ale przede wszystkim pozwoli naszym studentom i pracownikom zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie .Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać na studia lub praktyki do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu. Czas  pobytu na studiach za granicą wynosi od 3 miesięcy (90 dni) do 12 miesięcy, a praktyk zawodowych od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu "kapitał mobilności". Do kapitału mobilności wliczają się wyjazdy w Programie Erasmus+, LLP i Erasmus Mundus.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Z wyjazdów w ramch programu Erasmus+ mogą korzystać również nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni oraz specjaliści z przedsiębiorstw.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.