Lp. Imię i Nazwisko Funkcja - przedstawiciel
1 prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, Przewodniczący Senatu
2 prof. dr hab. Roman Kisiel przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
3 prof. dr hab. inż. Adam Barylski przedstawiciel Politechniki Gdańskiej
4 prof. dr hab. Jerzy Bolałek przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
5 dr Irena Sorokosz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu
6 dr Iwona Maria Kijowska Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu
7 mgr inż. Bohdan Niemirycz Kanclerz PWSZ w Elblągu
8 mgr Teresa Kubryń Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego
9 dr inż. Jarosław Niedojadło Dyrektor Instytutu Politechnicznego
10 dr Mariusz Darabasz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
11 dr inż. Jerzy Buriak Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
12 dr hab. Lucyna Hurło przedstawiciel doktorów habilitowanych
13 dr hab. Włodzimierz Chybicki
przedstawiciel doktorów habilitowanych
14 dr Irena Naguszewska przedstawiciel doktorów
15 mgr Katarzyna Olszewska przedstawieciel magistrów
16 mgr Elżbieta Jakiel przedstawiciel pracowników nNA
17 Magdalena Jaroszek przedstawciel studentów
18 Dominika Donakowska przedstawciel studentów
19 Adrianna Potopowicz przedstawciel studentów
20 Magdalena Szafrańska przedstawciel studentów

 


Kompetencje:

 • uchwalanie statutu, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1;
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni;
 • ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13;
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora;
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej;
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.
 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
 • wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4, zgody na: nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.
 • Do kompetencji Senatu Uczelni należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez co najmniej 1/3 członków Senatu.
 • Do kompetencji Senatu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100 – krotną maksymalną wartość środka trwałego, podlegającego jednorazowemu umorzeniu.