Zielone światło z Ministerstwa

Zielone światło z Ministerstwa

Logopedia – bezpłatne studia pierwszego i drugiego stopnia już możliwe w Elblągu! 22 czerwca 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku logopedia.

Od najbliższego roku akademickiego Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu oferuje kształcenie na pierwszym i drugim stopniu kierunku Logopedia o profilu praktycznym.  Kształcenie na poziomie pierwszego stopnia odbywa się w ciągu 3 lat (6 semestrów) 2130 godzin, w tym 270 praktyk zawodowych, drugiego stopnia – 2 lat (czterech semestrów) 1185 godzin, w tym 240 godzin praktyk zawodowych.

- Analiza wyników wieloletnich badań przesiewowych mowy wskazuje na wzrastającą liczbę uczniów mówiących nieprawidłowo. Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w rejonie działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia w Elblągu  wynika, że w województwie jest duży odsetek dzieci z problemami w zakresie komunikacji językowej w klasach pierwszych. U ponad 50% uczniów logopedzi zdiagnozowali wady wymowy oraz zaburzenia mowy – podkreślają dr Beata Pabian (konsultant W-MODN w Elblągu ds. przedsiębiorczości i logopedii) oraz mgr Halina Uźluk (konsultant ds. awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego).

 

LOGOPEDIA I STOPNIA

W trakcie studiów studenci Logopedii zdobędą umiejętność przeprowadzania badań przesiewowych i pełnych badań logopedycznych zarówno u dzieci  jak i dorosłych. Będą prowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej i nauczą się metod korygowania zaburzeń mowy. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów będą mieli możliwość zaprojektowania własnych pomocy logopedycznych.  Ponadto dowiedzą się jak prowadzić dokumentację z zajęć prowadzonych przez nauczyciela-logopedę.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku Logopedia będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Będzie przygotowany również do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju dzieci i uczniów, zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie porozumiewania się (mowy), a także współpracy z nauczycielami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami w obszarze rozwijania sprawności i kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz niwelowania zaburzeń mowy.

Posiądzie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, lingwistycznych, psychologicznych i społecznych podstaw logopedii w zakresie funkcjonowania człowieka i jego zachowań językowych, patologii mowy, terapii i rehabilitacji.

Uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy (235906*).

Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel - logopeda:

  • w przedszkolach i szkoła podstawowych
  • w żłobkach
  • w poradniach wczesnego wspomagania

Będzie ponadto przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, tj. studiów drugiego stopnia.

 

LOGOPEDIA II STOPNIA

Wybierając uzupełniające studia II stopnia na kierunku Logopedia studenci obiorą ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii.

W trakcie studiów nauczą się przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną  i niewerbalną oraz stymulowanie ich  aktywności poznawczej. Będą potrafili budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta. Ponadto będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Absolwent studiów II stopnia będzie dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego, szczególnie w zakresie zaburzeń sprawności realizacyjnych (dysglosja, dyzartria, jąkanie), zaburzeń związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych (afazja, demencja, schizofazja) a także zaburzeń związanych z niewykształconą kompetencją językową (głuchota, alalia, autyzm, oligofazja). Nabędzie umiejętności do pracy z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będzie posiadał wysokie kompetencje zawodowe, znacznie przekraczające wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.

Posiądzie umiejętności pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy (229403*).

Może pracować:

  • we wszystkich typach szkół (jeśli posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela)
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w poradniach specjalistycznych zatrudniających neurologopedów
  • w poradniach przyszpitalnych,
  • w placówkach medycznych zamkniętych (na oddziałach szpitalnych, np. neurologicznym, neonatologicznym)
  • jako wykładowca
  • może prowadzić prywatną praktykę

Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktorskich).

 

- Mamy już znaczące doświadczenia w prowadzeniu logopedii (w ramach studiów podyplomowych – aktualnie prowadzona jest X edycja oraz w ramach pedagogiki/pedagogiki specjalnej, jako specjalność). Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się – mówi dr Iwona Maria Kijowska – prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu.

Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.pwsz.elblag.pl

 

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: Turn on Javascript!

 

*wg klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Data publikacji: 01 lipca 2020

Przewiń do góry